Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στη θέση «Κορακοφωλιά» Πέτα, στην Τ.Κ. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά συνολικού εμβαδού 291,75 m2. Tο ανωτέρω περιλαμβάνει το χώρο εστίασης, μπαλκόνι, διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο για τραπεζοκαθίσματα, κουζίνα και WC ΑΜΕΑ εμβαδού 223,84 m2. Ο υπόγειος χώρος έχει εμβαδόν 67,91 m2 και περιλαμβάνει WC, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, αποθήκη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/09/2021 και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Πέτα. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται στις 23/9/2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 400 ευρώ και η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ίση με ποσοστό 10% επί του ετήσιου ορίου της αρχικής προσφοράς, ποσού 480 € και να προσκομίσουν φορολογική και δημοτική ενημερότητα.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Πέτα. Τηλέφωνο: 2681360400.

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Βαβέτση Ροζίνα