Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου. Θέση «Σωκήπια» Κομπότι

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτήριου «Τα Σωκήπια» Κομποτίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Το ανωτέρω ακίνητο (Α) “Κιόσκι” εμβαδού 66,65 m2, (μετά βοηθητικού αποθηκευτικού χώρου 4,00 m2 και των τουαλετών με αποδυτήρια εμβαδού 10,22 m2 στο ανατολικό μέρος αυτού) βρίσκεται εντός δημοτικού κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 7.026,50 m2 επί της επαρχιακής οδού Άρτας Φλωριάδας και συνορεύει ανατολικά με ακίνητο ιδιοκτησίας Τσιώνου Λάμπρου του Κων/νου, νότια με ξηροπόταμο «Κομποτέικο» και δυτικά με Δημοτική Παιδική Χαρά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17/09/2021 και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Κομποτίου. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται στις 24/9/2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 200 ευρώ και η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ίση με ποσοστό 10% επί του ετήσιου ορίου της αρχικής προσφοράς, ποσού 240 € και να προσκομίσουν φορολογική και δημοτική ενημερότητα.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Πέτα. Τηλέφωνο: 2681360400.

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Βαβέτση Ροζίνα