Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω της πανδημίας, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση ρύθμισης.
 
Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, προσκομίζοντας απαραίτητα ένα από τα έγγραφα των όρων υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση του άρθρου 1- ΦΕΚ 961 Β/2021 (αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω), από την Τετάρτη 26-01-2022 και έως τη Δευτέρα 28-02-2022.
 
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προωθεί τη ρύθμιση μέχρι την ενεργοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών της δυνατότητας κατάθεσης αίτησης ρύθμισης οφειλών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
 
Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30-06-2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15.2.2020 έως την 11- 06-2021 (Ν.4807/21-ΦΕΚ 96/11-6-2021).
Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α (άρθρο 1 ΦΕΚ961 Β΄/2021):
 
«Ορίζουμε ως δικαιούχους υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165-172 του ν.4764/2020 ως εξής:
 
α). Τις επιχειρήσεις-νοµικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτηµα στο ΦΕΚ 961Β/11-03- 2021
 
β). Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν µια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
βα). Είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδηµίας COVID-19.
 
ββ). Είναι άνεργοι.
 
βγ). Ενισχύθηκαν από µέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιµετώπισης των συνεπειών της πανδηµίας COVID-19.
 
βδ). Είναι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν µε εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της».
 
Τρόπος καταβολής των δόσεων (άρθρο 167Ν.4764/2020 & άρθρο 110 Ν.4611/2019):
Α. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις(100 το ανώτερο) ως εξής:
 
Εφάπαξ καταβολή και απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.
 
Με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις ως εξής:
 
2α) Αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %,
2β) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,
2γ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 60%,
2δ) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
 
Β. Η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.
 
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.