Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, στo πλαίσιo της συγκρότησης του Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του Ν.4555/2018, καλεί όλους τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, να συμμετέχουν στη σύνθεση του ανωτέρω συμβουλίου. Το συμβούλιο απαρτίζεται από έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο και πέντε (5) μέλη τα οποία ορίζονται με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 που σύμφωνα με το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται είτε στον οικείο Δήμο, είτε στην οικεία Περιφέρεια είτε σε εθνικό επίπεδο και αφορά δευτεροβάθμια ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωση συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων.
Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις παρακαλούνται να αποστείλουν τα στοιχεία των μελών τους εγγράφως στο Δημαρχείο Πέτα (ταχ. διεύθυνση: Πέτα Άρτας, 47200) ή ηλεκτρονικά στο e-mail: dimos@nskoufas.gr, υπόψη κ. Σοφίας Λάμπρου, τηλ. 2681360422, μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.