Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, ενημερώνει τους συλλόγους που εδρεύουν στην περιοχή μας ότι:
Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του νόμου 4735/2020, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 65 του νόμου 4809/2021, και που θα αρχίσει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου, ορίζει:

« Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του αρ.8 του ν.2725/1999 και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του αρ.142 του ν.4714/2020, ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού».

Τα σωματεία του Δήμου Νικολάου Σκουφά, καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα όσον αφορά στη χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021