ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 2021

Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Ν. Σκουφά 2021