Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, προβλέπεται η υλοποίηση δύο (2) θεματικών δράσεων στον τομέα του τουρισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:

1. Ανάπτυξη Θεματικής Τουριστικής-Πολιτιστικής “Διαδρομής Μνήμης” με τη Χρήση Πολυμεσικών Εφαρμογών
Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάδειξη-αναβίωση των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Κομμένο της Άρτας. Η δράση αυτή θα έχει ως κεντρική ιδέα την υλοποίηση ενός δια-δραστικού εξερευνητικού περιβάλλοντος επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο θα πλαισιώνεται από πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο.
Επιπλέον των εφαρμογών που πρόκειται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της δράσης, προβλέπεται και η εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού στο μουσείο Κομμένου για την δημιουργία αντίστοιχης υποδομής χαρτογραφικής προβολής (projection mapping) η οποία θα προβάλλει βίντεο σε σειρά αφήγησης σε επανάληψη, επιτρέποντας στους επισκέπτες και όσους δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης – χρήσης του διαδικτύου, να παρακολουθήσουν όλη την σχετική ιστορία σε σχετικό περιβάλλον.

2. Έξυπνη Πλατφόρμα Διαχείρισης-Οπτικοποίησης Δημοτικών Ακινήτων
Στα πλαίσια της παρούσας δράσης, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης έξυπνης πλατφόρμας οπτικοποίησης και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τριασδιάστατο (3D) περιβάλλον εφαρμογής ακινήτων.
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται αφενός η ψηφιοποίηση και εισαγωγή στην πλατφόρμα όλων των σχετικών έγχαρτων τεκμηρίων και στοιχείων των ακινήτων του Δήμου (οικοδομικές άδειες, σχέδια, κτηματολογικά στοιχεία, στοιχεία ενεργειακού-περιβαλλοντικού προφίλ ακινήτων κλπ) και αφετέρου ο σχεδιασμός και λειτουργία αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος εφαρμογής για την υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας (και κάθε συναρμόδιας υπηρεσία του Δήμου) στη σύνταξη σχετικών μελετών και προϋπολογισμών οικοδομικών έργων.

Προϋπολογισμός έργου : 497.000,00 ευρώ  – Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”