Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται όλοι οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.

Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, και ιεραρχείται η απόκτησή τους με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου.

Με την υλοποίηση της δράσης ο Δήμος θα διαθέτει μια Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Επίσης η βάση αυτή, θα αποτελέσει τον κεντρικό κορμό για μελλοντικό εκσυγχρονισμό του Δήμου σε ψηφιακά υπόβαθρα πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 39.680 ευρώ