Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2022

Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2022

Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2022