Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2021

Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2021

Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2021