Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2020

Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2020

Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2020