Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2018

Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2018

Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2018