Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2023

Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2023

Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2023