Δράσεις στήριξης της ελαιοκαλλιέργειας: OLIVE CULTURE

Το έργο περιλαμβάνει ένα σύνθετο πλέγμα δράσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός δικτύου ανταλλαγής τεχνογνωσίας το οποίο θα οδηγήσει στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης καλλιεργειών ελιάς και υπηρεσιών εμπορίου με σκοπό την κεφαλαιοποίηση καλών πρακτικών και επιστημονικής γνώσης.

Συγκεκριμένα, οι πιο σημαντικές δράσεις που υλοποιηθήκαν από τον Δήμο μας:

• Πραγματοποιήθηκαν 500 δωρεάν εδαφολογικές αναλύσεις ελαιώνων και έχουν παρασχεθεί συμβουλές λίπανσης προς τους ωφελούμενους παραγωγούς.

• Διανεμηθήκαν σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς ειδικά όργανα μέτρησης της άλμης και άλλων παραμέτρων που αφορούν την ποιότητα της συσκευασμένης ελιάς.

• Συντάχθηκε, και είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο, τεχνικό εγχειρίδιο για τη σήμανση, την πιστοποίηση, την υγιεινή και την ασφάλεια των επιτραπέζιων ελιών, με σκοπό να αποτελέσει έναν χρήσιμο πρακτικό οδηγό για όλους τους εμπλεκόμενους με την παραγωγή, αποθήκευση, μεταποίηση και τυποποίηση των επιτραπέζιων ελιών (ελαιοπαραγωγούς, μεταποιητές, εμπόρους, εξαγωγείς κ.α.).

• Συντάχθηκε οδηγός για τον Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο επιβλέποντα γεωπόνο ή και παραγωγό.

• Έγινε επικαιροποίηση της μελέτης: «Προοπτικές ανάπτυξης της ελαιοκομίας της Ηπείρου στο πλαίσιο της ανοικτής αγοράς της Ελλάδας και του κόσμου», προκειμένου να αποτελέσει πυξίδα σχεδιασμού στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και οδηγό χάραξης στρατηγικής για κάθε οντότητα που δραστηριοποιείται στο χώρο της ελαιοκομίας.

Προϋπολογισμός: 139.585,00 € – Πηγή Χρηματοδότησης: INTERREG ΕΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ