“Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια έξι (6) ηλεκτρικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου στις ακόλουθες κατηγορίες:

– Επιβατηγά οχήματα

– Μικρά φορτηγά (pick-up, van κλειστού τύπου)

– Οχήματα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, σάρωθρα)

– Οχήματα έργου (πολυμηχάνημα-φορτωτής)”

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 746.361,32 €            

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ:  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23/3/2021