Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81), β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), γ) την αριθ. 4/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου, δ) την 6/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ μας, το οποίο θα στεγάσει το ΚΕΦΟ Αγίου Δημητρίου Πέτα

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. τελευταία δημοσίευση 19/05/2021 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και 9/06/2021.

1) Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει: να βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά να είναι εμβαδού από 80 έως 100 τ.μ., .
Επιπλέον το Μίσθιο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ισόγειο και εύκολα προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες. Να διαθέτει αίθουσα, γραφείο ,κουζίνα χώρους υγιεινής και θέρμανση.

Άρθρο 20 Χρήση του μισθίου
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΦΟ Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά..

Άρθρο 30 Διάρκεια της μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε Δώδεκα (12) χρόνια, αρχίζει δε από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία όταν συμπληρωθεί η δωδεκαετία. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται, στο τέλος κάθε μήνα με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο.
Το ΝΠΔΔ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και πριν από τη λήξη της μισθώσεως να διαλύει μονομερώς, και μόνο σε περίπτωση που μεταφερθεί σε ιδιόκτητο ακίνητο, τη σύμβαση μετά από απόφαση του ΔΣ του και εγγράφου για το σκοπό αυτό ανακοινώσεως, προς τον εκμισθωτή, η οποία θα γίνει τρεις (3) μήνες πριν τη λύση της μίσθωσης. Από τη μονομερή αυτή λύση ουδεμία μπορεί να γεννηθεί σε βάρος του ΝΠΔΔ υποχρέωση, για αποζημίωση ή άλλη από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση,παραιτείται δε διά της συμμετοχής του ο μειοδότης από τέτοια αξίωση.
Το ΝΠΔΔ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μετά την λήξη του μισθωτηρίου την μίσθωση σιωπηρά, εάν δύο (2) μήνες πριν την λήξη της σύμβασης ενημερώσει εγγράφως τον εκμισθωτή.
.

Άρθρο 4
Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Α΄ ΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ τη Διακήρυξη των παρόντων όρων, ενώ περίληψη της θα δημοσιευθεί σε δύο καθημερινές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στη «Διαύγεια».

1. Με την ανωτέρω διακήρυξη του Πρόεδρου θα κληθούν, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό να υποβάλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ απ’ όπου και θα αποστέλλονται στην αρμόδια Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεύχος Α’). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.
Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 άρθρο 5 παρ. 4.
2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

Αίτηση συμμετοχής με όλα τα στοιχεία ταυτότητας, Α.Φ.Μ., πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα επισυνάπτεται το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από αρμόδια κατά νόμο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας.
Αντίγραφο οικοδομικής άδειας. Για αποπερατωμένα κτίρια η αποπεράτωση να εμφαίνεται στο έντυπο της αδείας. Για κτίρια που πιθανόν να στερούνται οικοδομικής άδειας (π.χ. προϋφιστάμενα του 1955) η νομιμότητά τους να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από Μηχανικό. Στην περίπτωση αυτή να προσκομίζεται δήλωση του Ν. 1599/1986 από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ότι το ακίνητο είναι στατικά επαρκές και δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού.
Τεχνική Έκθεση, περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου (ή των ακινήτων).
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα προσκομίσει ισχύον πιστοποιητικό.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του ΚΕΦΟ Αγίου Δημητρίου (σύμφωνα με τους όρους του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:
 Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.
 Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή
 Να είναι σαφή και πλήρη.

3. Η Επιτροπή Καταλληλότητας μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη συντάσσοντας σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των δικαιολογητικών επιστρέφεται στο ΝΠΔΔ, το οποίο έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
4. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας, να λάβουν μέρος στην δεύτερη φάση που είναι η δημοπρασία.
Άρθρο 5
Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη μειοδότη
(Β΄ ΦΑΣΗ)
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή, προφορική και θα γίνει στην αίθουσα ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ.Ν.ΣΚΟΥΦΑ , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του νπδδ.
Η ημερομηνία και η ώρα της δημοπρασίας θα ορισθούν με απόφαση του Πρόεδρου, η οποία θα κοινοποιηθεί σε εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την αρμόδια Επιτροπή, μετά από τη διενέργεια της σχετικής αυτοψίας.
Οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται κατά τη δημοπρασία αν είναι φυσικά πρόσωπα αυτοπροσώπως ή με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους για δε τα νομικά πρόσωπα τους όπως ορίζεται κατωτέρω:
– Για τις Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες Εταιρείες από το νόμο ή άλλο εκπρόσωπο της εταιρείας που έχει τις σχετικές εξουσίες όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
– Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ι.Κ.Ε από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
-Για τις Ανώνυμες Εταιρείες Α.Ε από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, όπως η ιδιότητα και οι σχετικές εξουσίες του αποδεικνύονται από το ΦΕΚ εκπροσώπησης ή από άλλο εκπρόσωπο τους που εξουσιοδοτείται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό με πρακτικό του και σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
– Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως η ιδιότητα και οι σχετικές εξουσίες του αποδεικνύονται νόμιμα ή από άλλο εκπρόσωπο του εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό νόμιμα από αρμόδιο όργανο.
Τα αναφερόμενα αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να προσκομιστούν ως πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικά δικαστικής αρχής.
Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ΄ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.
Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους.
Άρθρο 6
Εγγύηση
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα επί της εκατό (10%) του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον μειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
.
Άρθρο 7
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον πρόεδρο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του προέδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Στην περίπτωση (α) ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το διοικητικό συμβούλιο.
Αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει και σ’ αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση.
Άρθρο 8
Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφής της σύμβασης, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και ενέχεται για τη μεγαλύτερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασία από την προηγούμενη όμοια.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 9
Λοιπές Διατάξεις
1. Το ΝΠΔΔ δεν θα καταβάλλει μεσιτικά δικαιώματα.
2. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
3. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.
4. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
5. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
6. Ο εκμισθωτής πρέπει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα κατά του πυρός διαφορετικά το ΝΠΔΔ, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζημιές, που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς.
7. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες τις εργασίες που αφορούν όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ύδρευσης, αποχέτευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας.
8. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, το ΝΠΔΔ έχει το δικαίωμα να προβεί:
α) Σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή,
β)Σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,
γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευές του ακινήτου σε βάρος του εκμισθωτή παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση- βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
9. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το προσφερόμενο μίσθιο κατάλληλο για χρήση σε χρονικό διάστημα (20) είκοσι ημερών από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Έκθεσης Καταλληλότητας.
10. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες καθώς και με την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία και στη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση. Ειδικά, σε ότι αφορά ζημιές ή βλάβες που τυχόν παρουσιάσουν οι ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση από τον μισθωτή, συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γραπτή ειδοποίησή του από το μισθωτή να τις επισκευάζει. Μετά την πάροδο του πενθημέρου, ο μισθωτής, δικαιούται να επισκευάζει τις εν λόγω βλάβες ή ζημιές με δικές του δαπάνες και να συμψηφίζει τη σχετική δαπάνη με οφειλόμενα μισθώματα, κατόπιν αποδόσεως των σχετικών παραστατικών. Το ίδιο θα γίνεται και σε περίπτωση ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων, εφόσον αυτή δεν προέρχεται από κακή χρήση.

Άρθρο 10
Σε περίπτωση που μεταβιβαστεί το ακίνητο που θα μισθωθεί, ο νέος κύριος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή από την παρούσα μίσθωση, ο δε εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος πριν μεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο νπδδ τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.
Άρθρο 11
Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναμίσθωση και η υπεκμίσθωση.

Άρθρο 12
Ο εκμισθωτής με υπεύθυνη δήλωσή του δηλώνει ότι θα παραιτηθεί του δικαιώματος ιδιόχρησης σε περίπτωση κατακύρωσης της μίσθωσης σε αυτόν.
Άρθρο 13
Το ΝΠΔΔ ως μισθωτής μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης εάν:
• Καταργηθεί ΤΟ ΚΕΦΟ Αγίου Δημητρίου εν όλο ή εν μέρει, ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του.
• Μεταφερθεί σε ιδιόκτητο ή δωρεάν παραχωρημένο για το λόγο αυτό κατάλληλο ακίνητο.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το ΝΠΔΔ υποχρεούται να ειδοποιήσει τον εκμισθωτή εγγράφως τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες.

Άρθρο 14
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου είκοσι (20) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ . και στις δημόσιες υπηρεσίας της περιοχής Αγίου Δημητρίου Πέτα Άρτας.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή του ακινήτου που θα μισθωθεί.
Άρθρο 15
Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Π.Δ. 270/81 και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων.

16 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ έως 14:00 π.μ., από τα γραφεία του ΝΠΔΔ Κομπότι ‘Άρτας.
Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαλατσούκα Κων/να, τηλέφωνο 2681065200-.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ