Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» που έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα INTERREGIPACBCGREECE – ALBANIA 2014-2020.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 163.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 132.000,00 € και ΦΠΑ 24 % ποσού 31.680,00€ ).

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, η τοποθέτηση και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων, φωτιστικών μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης και κεντρικών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε σχολικές εγκαταστάσεις (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου και Δημοτικό Σχολείο Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά) του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στις με αριθμό 14/2021, 15/2021 και 16/2021 μελέτες της υπηρεσίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων

31712331-9 Φωτοβολταϊκά στοιχεία

45314120-8 Εγκατάσταση πινάκων ελέγχου

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο όλων των ειδών (άρθρων).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέχρι την 5η/10/2021 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 17:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: https://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση: https://www.nskoufas.gr .

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΜΑΧΗΤΗΣ, ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ και ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://et.diavgeia.gov.gr(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (2.640,00) ευρώ.

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ

 

apospasma

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Κάτοψη Δημοτικού Σχολείου Πέτα_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Κάτοψη Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-1 ΜΕΛΕΤΗ 14 BMS_signed_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-2 ΜΕΛΕΤΗ 15 Φωτιστικά LED_signed_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-3 ΜΕΛΕΤΗ 16

Φωτοβολταϊκά_signed_signedΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ_signed

ΤΕΥΔ_signed