Την 24η Ιουνίου 2022 εγκρίθηκε, με την υπ΄αρ. 3/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νικολάου Σκουφά, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νικολάου Σκουφά, που υλοποίησε ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία Μ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ IKE.

Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.  Το Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελεί ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στον Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε υπηρεσία με τίτλο:  «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Νικολάου Σκουφά», που είχε ως αντικείμενο την αναγνώριση των αναγκών για φόρτιση Η/Ο βάσει των συνθηκών του ευρύτερου ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικού κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος, την αποτίμηση των κατευθύνσεων του υφιστάμενου εθνικού, περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού, την χαρτογράφηση και ανάλυση των πολεοδομικών χαρακτηριστικών, των συνθηκών κινητικότητας, υποδομών πεζών και στάθμευσης, καθώς και την τελική χωροθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών φόρτισης για την περιοχή μελέτης -Σύνολο Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Στοχεύοντας στην αξιολόγηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων για την χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης Η/Ο πραγματοποιήθηκε διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να ενημερωθούν φορείς και πολίτες για τις διαδικασίες εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. και να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές προσεγγίσεις (σενάρια) χωροθέτησης. Οι απαντήσεις αποτέλεσαν δεδομένα εισόδου για τις διαδικασίες πολυκτριτηριακής ανάλυσης η οποία συνέβαλε στην αποτελεσματική χωροθέτηση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο.

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας προέκυψε ένα σύνολο 27 σημείων φόρτισης (συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών θέσεων), δίνοντας έμφαση τόσο στην χωρική ισοκατανομή όσο και στην οικονομική δραστηριότητα. Συνολικά μαζί με τις θέσεις μικροκινητικότητας, ταξί, ΑμεΑ, τουριστικών λεωφορείων και φορτοεκφόρτωσης προτείνονται 27 φορτιστές με 59 θέσεις φόρτισης. Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται τα σημεία φόρτισης που επιλέχθηκαν βάση του τελικού σεναρίου:

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο. Έργο ενταγμένο στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Α.Π.2: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χ.Π.: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021. Προϋπολογισμός: 37.200,00 €.