Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει:
• . Την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από την δεξαμενή Αγίου Δημητρίου Πέτα προς τα εσωτερικά δίκτυα διανομής.
• Την αντικατάσταση και επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των ανωτέρω περιοχών και την κάλυψη όλων των καταναλωτών.
• Την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης προς την περιοχή του φράγματος Πουρναρίου όπου υπάρχουν μεμονωμένες οικίες. Η εν λόγω περιοχή χωροθετείται στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης και παρουσιάζεται στην οριζοντιογραφία ΟΡ.01.
• Τη διακριτοποίηση των νέων δικτύων σε ξεχωριστά τμήματα με την τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης σε επιλεγμένα σημεία αυτών.
• Την τοποθέτηση νέων διατάξεων εκκένωσης των αγωγών.
• Την τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής ενέργειας σε επιλεγμένα σημεία των δικτύων.
• Την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (υδροστόμια Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) διαμέτρου σύνδεσης DN80 και 2 παροχών 2.5’’ έκαστο.
• Την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης, σε θέση η οποία αποτυπώνεται στα σχέδια της μελέτης και έχει προταθεί από την Υπηρεσία. Από τη νέα δεξαμενή θα τροφοδοτείται το σύνολο των καταναλωτών του οικισμού Κομποτίου.
• Την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας Κομποτίου προς τη νέα δεξαμενή.
• Την κατασκευή κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας του οικισμού Κομποτίου από τη νέα δεξαμενή. Ο νέος αγωγός θα τοποθετηθεί περιμετρικά του οικισμού και σε αυτόν θα ενωθούν οι αγωγοί του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου. Ο περιμετρικός αγωγός καταλήγει σε υφιστάμενο φρεάτιο από το οποίο προς το παρόν εκκινεί το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτεί τον οικισμό.
• Για λόγους ασφαλείας και λόγω της ύπαρξης σχετικά μικρών διαμέτρων στο υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο, θα τοποθετηθεί νέος αγωγός (αγωγός Δ) ο οποίος «εισχωρεί» στο εσωτερικό του οικισμού για κάποια μέτρα (διάμετρος Φ160), προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα προβλήματος στην τροφοδοσία των καταναλωτών που βρίσκονται στα υψηλά σημεία του δικτύου.
• Την τοποθέτηση διατάξεων εκκένωσης στους αγωγούς μεταφοράς νερού.
• Την τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής ενέργειας σε επιλεγμένα σημεία των αγωγών.

Προϋπολογισμός έργου : 4.854.000,00 ευρώ – Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο “Ταμείο Ανάκαμψης”