Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Προμήθειας

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την πράξη:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Ο προϋπολογισμός ισούται με δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (2.868.225,40 €).

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νικολάου Σκουφά και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της υπό αρ. 23805/2020 ένταξης της στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών – Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον», Πρόσκληση ΑΤ03 με Τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00πμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 και ώρα : 10:00 π.μ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων ύδρευσης του παρεχόμενου και καταναλισκόμενου νερού και συγκεκριμένα:

Την προμήθεια & εγκατάσταση τριάντα έξι (36) υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων νέας τεχνολογίας προς αντικατάσταση υφισταμένων αντλιών παλιάς τεχνολογίας.

Την προμήθεια & εγκατάσταση μετρητών ενέργειας και Ρυθμιστών Στροφών για τον έλεγχο και την εξοικονόμηση ενέργειας των αντλιοστασίων ύδρευσης.

Την προμήθεια και εγκατάσταση καρτών I/O για την σύνδεση των μετρητών ενέργειας και των Ρυθμιστών Στροφών με το υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας.

Την προμήθεια και εγκατάσταση Συσκευών Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων σε Προεπιλεγμένη Πύλη για την επικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και την συγκέντρωση των μετρούμενων τιμών σε βάση δεδομένων.

Την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

Την αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου που έχει ήδη εγκατασταθεί στο ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των καινούργιων στοιχείων από τις προτεινόμενες τοπικές εγκαταστάσεις με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ενεργειακών στοιχείων των αντλιοστασίων.

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία..

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42122130-0 «Αντλίες νερού», 45262640-9 «Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος».

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες (11 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και V της παρούσας διακήρυξης.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nskoufas.gr. και στο δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. με αρ. διαγωνισμού 143500.

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής σαράντα έξι χιλιάδων διακόσια εξήντα ευρώ (46.260 €)που θα απευθύνεται στον Δήμο Νικολάου Σκουφά. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα οκτώ (8) μηνών και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών επιστολών θα είναι εννέα (9) μήνες (άρθρο 97 παρ.3 & άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ

 

espd-request-v2

_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.DOCX

_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.DOCX

Σ1.ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΑΧΘΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑ