Η Δήµαρχος του δήμου Νικολάου Σκουφά προκηρύττει ανοικτό διεθνή δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 327.599,21 µε το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήµου Νικολάου Σκουφά, του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε ποσοστό έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή περισσότερους πίνακες, για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε πίνακα, για όσους από τους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης που τους ενδιαφέρουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πίνακα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πίνακα.

 

Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιµή σε ευρώ που θα προκύπτει µετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%) – επί της εκάστοτε νόµιµα  διαμορφούμενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους ανά εβδομάδα , όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τµήµα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς όμως να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5%.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr) σε δύο στάδια:

  1. Στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών και Τεχνικής προσφοράς
  2. Στάδιο άνοιγμα Οικονομικών προσφορών.

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, και ώρα 00:00:01 και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα κλεισίματος της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η  Κυριακή, 2 Οκτωβρίου του έτους 2022, και ώρα 15:00:00.

  Το πρώτο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών του Φακέλου και του ανοίγματος της τεχνικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή Διαγωνισμού την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου του έτους 2022, και ώρα 10.π.μ στην έδρα του δήμου στο Πέτα και του ανοίγματος των οικονομικών  προσφοράς της παραπάνω προμήθειας την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου του έτους 2022, και ώρα 10.π.μ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς  ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η εγγύηση για τη συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικής καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ ή ανά κατηγορία και τμήμα δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ο δήμος και τα νομικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα της αυξομείωσης των ποσοτήτων των καυσίμων πάντοτε μέσα στα όρια του υπάρχοντος προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Ο δήμος και τα νομικά πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα της παράταση της σύμβασης μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες του νέου διαγωνισμού, ύστερα από απόφαση του οργάνου διοίκησης του, η οποία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι της υπογραφής συμβάσεως με νέο προμηθευτή και για χρονικό  διάστημα έως δύο (2) μηνών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412.2016.

Η διακήρυξη και η περίληψη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (http://www.n.skoufa.gr), στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στον έντυπο τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να ενημερώνονται από το Δήµο (Γραφείο Προμηθειών, κ. Φίλη Πανδώρα 26813-60425  Κ. Τατσιοπούλου Παναγιώτα 26813- 60455).

espd-request-v2

Δήμος Ν Σκουφά_Διακήρυξη_Προμήθειας_Καύσιμα_2022

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ

Περίληψη διακήρυξης καύσιμα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕ

Πέτα Άρτας 01/09/2022

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 Βαβέτση Ροζίνα