Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες του Δήμου μας (Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Τους δασικούς χάρτες μπορείτε να τους δείτε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας www.apdhp-dm.gov.gr

Για την ενημέρωσή σας μπορείτε να απευθύνεστε στην έδρα της Διεύθυνση Δασών Άρτας που είναι στην
Περιφερειακή Οδό & Δημητρίου 2 – Τ.Κ. 47132
Η επίσκεψή σας γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26810 – 27254, 22936, 79963.
(email): ddartas@apdhp-dm.gov.gr
Όσον αφορά στην υποβολή αντιρρήσεων, αυτές αφορούν μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτημένου Δασικού Χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.
Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ βαθμού.
Η προθεσμία υποβολής τους ολοκληρώνεται την 17η Ιουνίου 2021. Για όσους κατοικούν εκτός Ελλάδας η προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, δηλαδή μέχρι 07η Ιουλίου 2021.