Απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού 2019

Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού 2019

Επικύρωση απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προϋπολογισμού 2019