Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νικολάου Σκουφά

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

.Τις διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» και του άρθρου 67Α

.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.5056/2023 και

.την Εγκύκλιο με αριθμό 98 (ΑΔΑ : 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) ΥΠ.ΕΣ,

 

Σας καλεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα διεξαχθεί την 03η του μηνός Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση θεμάτων που θα προκύψουν στην ημερήσια διάταξη.

 

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων να αποστείλουν τα θέματα τα οποία επιθυμούν να συζητηθούν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στο varelis@nskoufas.gr μέχρι την 28η η Ιουνίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ. για να γίνουν αποδεκτά και να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

 

Στην εν λόγω συνεδρίαση προβλέπεται να συζητηθούν έως δέκα (10) θέματα τα οποία θα έχουν τεθεί από δημοτικούς συμβούλους, τρία (3) εκ των οποίων θα έχουν τεθεί από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και επιπλέον έως δύο (2) θέματα που θα έχουν τεθεί από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων. Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (01) θέμα.

 

Σε περίπτωση που τα θέματα συνολικά ξεπεράσουν αυτόν τον αριθμό προβλέπεται δημόσια κλήρωση κατά την έναρξη της συνεδρίασης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ