Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης» (6ο /2022)

Σας  καλούμε  σε  τακτική  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Πέμπτη  14η Απριλίου  2022  και ώρα 18.00 μ.μ.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

          ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

       1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
       2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
       3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
       4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
       5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
       6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
       7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
       8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
      9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
     10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
     11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
     12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
     13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου  
     14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  14/04/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:2193/14/04/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.75/2022 απόφαση της Ο.Ε. «Αποδοχή ποσού 76.201,60 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ».

Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

 

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2022, και τροποποίηση  του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2022,καθώς και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.(Σχετ:η αριθμ.85/2022 απόφαση Ο.Ε.)

Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

 

Θέμα 3ο: Συμπληρωματική κατανομή ποσού 15.002,23 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2022 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής: κ. Μπουραντάς Ευάγγελος

 

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης,το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου,τον αριθμό θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων,

τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 & 2 του Β.Δ.28.3/15-4-1957.

Εισηγητής: κα. Γεωργή Καλλιόπη Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 5ο: Περί καθορισμού των κωδικών του προϋ/σμού για το οικονομικό έτος 2022 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

 

Θέμα 6ο:’Εγκριση πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας» (Σχετ:53/2022 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: κ. Μπαλατσούκα Κων/νια

 

Θέμα 7ο:’Εγκριση πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (Σχετ:51/2022 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: κ. Μπαλατσούκα Κων/νια

 

Θέμα 8ο:Διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων στέγασης του Κ.Ε.Π. και του Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ.Κομμένου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής: κ. Αντιπρόεδρος Δήμος Δημήτριος

 

Θέμα 9ο:Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022». (Σχετ. : Η αριθμ. 1/2022 απόφαση Ε.Ε.)

Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή