Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (5ο /2022)

Σας  καλούμε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Τρίτη  29η Μαρτίου  2022  με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξη στις 13:30 μ.μ.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και  γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

 1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
 2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
 3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
 4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
 5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
 6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
 7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
 8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
 9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
 10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
 11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
 12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
 13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
 14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
 19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
 20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
 21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
 22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
 23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
 24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
 25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  29/03/2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:1837/24/03/2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Θέμα 1ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.29/2022 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή  ποσού 47.763,00 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022».

Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

 

Θέμα 2ο: ’Εκθεση εσόδων – εξόδων δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

 

Θέμα 3ο: Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών   ακινήτων και μίσθωσης ακινήτου από το δήμο για το έτος 2022.

Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου-εξόδου της επιχείρησης:ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 35.000 ΟΡΝ.ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΣΕ 74.800 ΟΡΝ.ΠΑΧΥΝΣΗΣ Ή 299,20 Ι.Ζ.του κ.ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΚΚΟΥ.

Εισηγητής:Τεχνική Υπηρεσία

 

Θέμα 5ο: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Δήμου Νικολάου Σκουφά» (Σχετ.η αριθμ.67/2022 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής:κ.Σερβετάς Ηλίας

 

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022 με την εγγραφή έργων που εντάχθηκαν για χρηματοδότηση από το πράσινο Ταμείο.

Εισηγητής:κ.Σερβετάς Ηλίας

 

H ψήφος του κάθε Συμβούλου (ναι  – όχι) θα αποστέλλεται στο email του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου vasilis.thanasis@hotmail.com ή στο email  του Δήμου.

Σύμβουλοι που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους με γραπτό μήνυμα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο κιν:6946389424. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στη διάθεσή σας ο Πρόεδρος στο κιν:6946389424