Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης
(18ο /2021)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 22η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17.00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου 15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου 16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου 17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία 18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου 19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου 20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ 21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη 22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου 23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα 24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα 25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου 26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14.Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 22/12/2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:9537/17/12/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.283/2021 απόφαση της Ο.Ε. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 42.570,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 2ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.284/2021 απόφαση της Ο.Ε. «Αποδοχή και κατανομής ποσού 7.512,50 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».
Εισηγητής: κ. Μπουραντάς Ευάγγελος

Θέμα 3ο: Δ’. κατανομή ποσού 30.004,92 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2021 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κ. Μπουραντάς Ευάγγελος

Θέμα 4ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.285/2021 απόφαση της Ο.Ε. «Αποδοχή ποσού 133.687,02 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 5ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.286/2021 απόφαση της Ο.Ε. «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.668,40 € για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης του αρθρ.56,Ν.3518/2006 σε εργαζόμενο του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 6ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2021. ( Σχετ.287/2021 Απόφαση της Ο.Ε) .
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 7ο: Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά (Κ.Ε.Δ.Ν.Σ.) και εκλογή νέου Προέδρου.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 8ο: Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά (Κ.Π.Α.& Κ.Μ.) και εκλογή νέου Προέδρου.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 9ο: Καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση από την εφαρμογή της 5νθήμερης εργασίας και λειτουργίας ,κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες (εξαιρετικά),καθώς και 24ωρης λειτουργίας όλων των Ληξιαρχείων των δημοτικών ενοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και του τμήματος ύδρευσης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Νικολάου Σκουφά, για το έτος 2022.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 10ο: Περί παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Ακροποταμιάς στον Αγροτικό Συν/σμό Παραγωγής και Εμπορίας Ακτινιδίων Δήμου Νικολάου Σκουφά «ΑΡΑΧΘΟΣ».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 11ο:Έκθεση εσόδων-εξόδων γ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 12ο: Περί γνωμοδότησης για τη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μονάδας Υδατοκαλλιέργειας και Συσκευασίας Ιχθύων της Εταιρείας «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΤΑΣ ΑΕΒΕ» στη θέση «ΜΠΑΡΔΕΣ» Κολομοδίων Κτηματικής Περιφέρειας Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δήμου Ν.ΣΚΟΥΦΑ Π.Ε. Άρτας.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 13ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2021. ( Σχετ.308/2021 Απόφαση της Ο.Ε) .
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 14ο: Περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικονομικού έτους 2022. ( Σχετ.306/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 15ο: Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2022.
Εισηγητής: ( Σχετ.5/2021 Απόφαση της Ε.Ε)

Θέμα 16ο: Περί ορισμού επιτροπής επίλυσης Φορολογικών διαφορών για το έτος 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου

Θέμα 17ο:Επαναπατρισμός οστών του πρώην αγνοούμενου πεσόντα ήρωα Σχη (ΠΖ) Κόκκα Κωνσταντίνο της Κυπριακής Τραγωδίας, που κατάγονταν από την Δημοτική Κοινότητα Πέτα του Δήμου μας.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 18ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αριθμ.πρωτ:254/26-10-2021 εγγράφου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Άρτας με θέμα «Γενικές απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021/Διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 19ο: ΄Εγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021( Σχετ.10/2021 Απόφαση της Ε.Ε)
Εισηγητής:Σερβετάς Ηλίας

Θέμα 20ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.297/2021 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή της απόφασης ένταξης των έργων «Ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» και Επισκευές στο δημοτικό κατάστημα Αγίας Παρασκευής Δήμου Νικολάου Σκουφά»».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 21ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.298/2021 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νικολάου Σκουφά»».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 22ο: ΄Εγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Νικολάου Σκουφά 2020-2023 Β΄φάση ( Σχετ.9/2021 Απόφαση της Ε.Ε)
Εισηγητής:Σερβετάς Ηλίας