Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (17ο /2021)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 22η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 22/11/2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:8664/17/11/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.258/2021 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Ανάπλαση νταμαριού ΠΕΤΑ και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και δράσεις ανάδειξης της ιστορίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

 

Θέμα 2ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.268/2021 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή ποσού 144.226,35 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

 

Θέμα 3ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.271/2021 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή ποσού 31.842,00 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας,για το διδακτικό έτος 2021-2022».
Εισηγητής:Οικονομική Υπηρεσία

 

Θέμα 4ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το οικονομικό έτος 2021. ( Σχετ.269/2021 Απόφαση της Ο.Ε) .
Εισηγητής: κ.Γεωργή Καλλιόπη

 

Θέμα 5ο: Περί γνωμοδότησης για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών Ανάπτυξης της Δασοπονίας,Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας έτους 2022.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 6ο: Ορισμός μελών δημοτικής επιτροπής παιδείας του δήμου Νικολάου Σκουφά και ορισμός προέδρου αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γεωργή Καλλιόπη

 

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γεωργή Καλλιόπη

 

Θέμα 8ο: Ορισμός μελών «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γεωργή Καλλιόπη

 

Θέμα 9ο: Περί χορήγησης άδειας δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στην εταιρεία ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ.
Εισηγητής:κα Δήμαρχος

 

Θέμα 10ο: Περί έγκρισης της αριθμ.5/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Οριοθέτηση δύο (2) θέσεων στάσης οχημάτων εκατέρωθεν της πλατείας στην Κοινότητα Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά)
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Θέμα 11ο: ΄Εγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021( Σχετ.4/2021 Απόφαση της Ε.Ε)
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

 

Θέμα 12ο: Πρόταση-εισήγηση αναφορικά με μεταβολές σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας για το σχολικό έτος 2022-2023.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος