Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης»(Εξ αναβολής) (15ο /2021)
Σας καλούμε σε τακτική (Εξ αναβολής) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 04η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και η Δήμαρχος κ.Ροζίνα Βαβέτση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 04/11/2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:8198/29/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου (Α΄φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Νικολάου Σκουφά 2020-2023.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 2ο: ΄Εγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021( Σχετ.2/2021 Απόφαση της Ε.Ε)
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 3ο:΄Εγκριση σύναψης σύμβασης επενδυτικού δανείου για την κάλυψη των μη επιλέξιμων δαπανών των έργων: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ.Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά» και «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 4ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.185/2021 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 5ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.184/2021 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5074841,και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 “».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 6ο: Έγκριση της δεσμευτικής αναμόρφωσης της αριθμ.228/2021 απόφαση της Ο.Ε. Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης στο Δήμο Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 7ο:Εκμίσθωση του δημοτικού ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Δ.Κ.Νεοχωρίου-Δ.Ε.Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής:

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου-εξόδου της επιχείρησης «Νέα πτηνοτροφική μονάδα συν. Δυναμικότητας 45.000 ορν. Κρεατοπαραγωγής – παραγωγής» του κ.Κων/νος Ζαχαράκης ΙΚΕ.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 9ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 10ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 11ο: Διατύπωση απόψεων επί της δημιουργίας πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού στην τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου.
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 12ο:Ορισμός δημοτικών συμβούλων στα σχολικά συμβούλια
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργή Καλλιόπη.