ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο (2) κύρια υποέργα:

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ».

Το υποέργο αφορά:

Τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών και των δεκατεσσάρων (14) υδατοπύργων του Συνδέσμου. Οι υδατόπυργοι σήμερα αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλήματα διάβρωσης και αν δεν συντηρηθούν άμεσα είναι ορατός ο κίνδυνος ακόμη κατάρρευσης τους, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη στην ασφάλεια των κατοίκων και τη δημόσια υγιεινή.

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ».

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά:

1. Τη δημιουργία Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) για τη συλλογή, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό του δικτύου που θα εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου στη πόλη της Άρτας.

2. Την εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) (43 σταθμοί) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και φρεάτια του υδραγωγείου, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου.

Το υποέργο θα συμβάλει καθοριστικά στην επαρκή και αδειάλειπτη παροχή πόσιμου νερού σε όλους τους οικισμούς της περιοχής ευθύνης του Συνδέσμου καθώς και στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση των βλαβών και των απωλειών ύδατος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2.388.322,52 €    

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  29/12/2020