Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ Σελλάδων

Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ Σελλάδων

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την δημιουργία πλατείας στην Τ.Κ Σελλάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά και η πρόταση υποβλήθηκε για ένταξη και χρηματοδότηση στο «Πράσινο ταμείο» και εγκρίθηκε. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 378.200 ευρώ. Το συνολικό έργο αφορά στη διαμόρφωση της πλατείας καθώς σήμερα αποτελείται από δύο αυτοτελή τμήματα λόγω υψομετρικής διαφοράς. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής πλατείας η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον οικισμό αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Θα λειτουργεί ως χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων  αλλά και ως χώρος αναψυχής,  χαλάρωσης και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής. ...
Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΩ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΩ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ.ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει: • . Την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από την δεξαμενή Αγίου Δημητρίου Πέτα προς τα εσωτερικά δίκτυα διανομής. • Την αντικατάσταση και επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των ανωτέρω περιοχών και την κάλυψη όλων των καταναλωτών. • Την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης προς την περιοχή του φράγματος Πουρναρίου όπου υπάρχουν μεμονωμένες οικίες. Η εν λόγω περιοχή χωροθετείται στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης και παρουσιάζεται στην οριζοντιογραφία ΟΡ.01. • Τη διακριτοποίηση των νέων δικτύων σε ξεχωριστά τμήματα με την τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης σε επιλεγμένα σημεία αυτών. • Την τοποθέτηση νέων διατάξεων εκκένωσης των αγωγών. • Την τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής ενέργειας σε επιλεγμένα σημεία των δικτύων. • Την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (υδροστόμια Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) διαμέτρου σύνδεσης DN80 και 2 παροχών 2.5’’ έκαστο. • Την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης, σε θέση η οποία αποτυπώνεται στα σχέδια της μελέτης και έχει προταθεί από την Υπηρεσία. Από τη νέα δεξαμενή θα τροφοδοτείται το σύνολο των καταναλωτών του οικισμού Κομποτίου. • Την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού...
Διαβάστε περισσότερα
Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Το έργο: «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά» στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση κρίσιμων τομέων παροχής υπηρεσιών από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά όπως: η ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, η διαχείριση απορριμμάτων, η παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Δήμου, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες, η διαχείριση του δικτύου πόσιμου ύδατος και η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης εργοταξίων. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει και την προμήθεια εξοπλισμού για την ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών σε ένα μικρής κλίμακας ασύρματο δίκτυο σε δέκα (10) σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού (public hot spot). Ο Δήμος Σκουφά με την ολοκλήρωση του έργου διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για: 1. την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια με την χρήση κατάλληλων αισθητήρων στους πίνακες τους 2. την παρακολούθηση και τη διαχείριση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος για όλες τις παροχές του Δήμου για την αποφυγή ρευματοκλοπών 3. τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια...
Διαβάστε περισσότερα
Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Η παρούσα πρόταση αφορά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά από το Πράσινο Ταμείο, για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.). Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση Σ.Α.Π. από εξωτερικούς συνεργάτες. Ως εκ τούτου, η εν λόγω υπηρεσία θα ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο, με βάση την νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις. Για την εκπόνηση του Σ.Α.Π. θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου μας, ενώ το τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί και θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα είναι πλήρως σύμφωνο με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/ ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/2021) «Περιγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας Σ.Α.Π». Προϋπολογισμός έργου : 37.200,00 ευρώ  - Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο "Πράσινο ταμείο" ...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΛΗ ΑΓΑ»

ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΛΗ ΑΓΑ»

Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου επί της Τ.Κ Κομποτίου Δήμου Ν. Σκουφά από την διασταύρωση με την Παλαιά Εθνική Οδό Άρτας Αντιρρίου με κατεύθυνση Δυτικά περιοχή Αλη Αγά. Θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα χάραξη και θα γίνουν μικρές διαπλατύνσεις όπου απαιτείται. Προϋπολογισμός έργου : 575.000,00 ευρώ  - Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης” (Π.Α.Α 2014 – 2020) ...
Διαβάστε περισσότερα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΚΟΜΜΕΝΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΚΟΜΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων επί της ΔΕ Κομμένου Δήμου Ν. Σκουφά και ειδικότερα στις περιοχές Τράφος, Τραγάνες, Λευκόπουλα, Παλαιοχώρια, Βέργος και σε άλλα σημεία όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική μελέτη του έργου. Θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα χάραξη και θα γίνουν μικρές διαπλατύνσεις όπου απαιτείται. Προϋπολογισμός έργου : 500.000,00 ευρώ  - Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης” (Π.Α.Α 2014 – 2020) ...
Διαβάστε περισσότερα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  Δ.Ε. ΠΕΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑ

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων σε διάφορες θέσεις της ΔΕ Πέτα και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Συγκεκριμένα αφορά τις περιοχές Αγίων Αναργύρων, Πέτα, Κλειστό, ΚΑραμούτσι, Ζυγό, Μαρκινιάδα, Μέγκλα και Μελάτες. Οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες, είναι διανοιγμένοι και δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί ή σκυροδετηθεί. Επιπλέον θα κατασκευαστούν συνολικά 3 τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη στήριξη του δρόμου στις θέσεις «Παλιουριές» 30μ μήκος, στη θέση «Βάρβαση» 20μ μήκος και στη θέση «Φτερούσια» 25μ μήκος. Προϋπολογισμός έργου : 500.000,00 ευρώ  - Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης” (Π.Α.Α 2014 – 2020) ...
Διαβάστε περισσότερα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΑΧΘΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΑΧΘΟΥ

Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων επί της ΔΕ Αράχθου Δήμου Ν. Σκουφά και ειδικότερα: 1.Στην περιοχή Άγριλος ΤΚ Νεοχωρίου σε μήκος 2500,00μ 2.Στην περιοχή Γλυνάκια ΤΚ Παχυκαλάμου σε μήκος 650,00μ 3.Στην περιοχή Τσακαλέικα ΤΚ Παχυκαλάμου σε μήκος 200,00μ 4.Στην περιοχή Χωνεμένου ΤΚ Ακροποταμιάς σε μήκος 800,00μ 5.Στην περιοχή Δημέικα ΤΚ Ανθότοπου σε μηκος 350,00μ 6.Σε περιοχή στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής σε μήκος 100,00μ 7.Στην περιοχή από πίστα μότο κρος στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής σε μήκος 325,00μ 8.Στην περιοχή από Επαρχιακή οδό στην ΤΚ Ακροποταμιάς σε μήκος 75,00μ Θα ακολουθηθεί η υπάρχουσα χάραξη και θα γίνουν μικρές διαπλατύνσεις όπου απαιτείται. Προϋπολογισμός έργου : 500.000,00 ευρώ  - Το έργο κατατέθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης” (Π.Α.Α 2014 – 2020) ...
Διαβάστε περισσότερα