Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (8ο /2021)

Σας καλούμε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 28η Ιουλίου 2021 και ώρα 18.00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην εφαρμογή που έχετε λάβει), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019 β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020),30/03/2020 (ΦΕΚ Α΄75/30-03-2020) και γ) με την με αρ.πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) και 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Προς τα Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Γεωργή Καλλιόπη του Λάμπρου
2. Σερβετάς Λάμπρος του Χρήστου
3. Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Ριζάκης Γεώργιος του Ηλία
5. Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου
6. Δήμος Δημήτριος του Κων/νου
7. Μπασάνος Γρηγόριος του Μιχαήλ
8. Ντοκομές Δημήτριος του Ευρυπίδη
9. Κολιούλης Ηλίας του Χρήστου
10. Μαλιγιάννη Θεοδώρα του Ανδρέα
11. Πανακούλιας Στυλιανός του Σπυρίδωνα
12. Παπασιώζος Κων/νος του Χρήστου
13. Μακρής Χρήστος του Γεωργίου
14. Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα του Κ.
15. Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου
16. Φιλίππου Ιωάννης του Αθανασίου
17. Κασσελούρη Αικατερίνη του Νικολάου
18. Βαρέλης Κων/νος του Βασιλείου
19. Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου
20. Βούλγαρης Κοσμάς του Ευαγγέλου
21. Κοσμά Μαρία του Λάμπρου
22. Τσίρκας Λάμπρος του Χρήστου
23. Δήμος Δημήτριος του Αθανασίου
24. Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου
25. Γιαννούλης Βασίλειος του Νικολάου
26. Μπουραντάς Ευάγγελος του Ευθυμίου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ 28/07/2021
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:5386/22/07/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο: Περί παραχώρησης δημοτικού κτιρίου στην Κόπραινα στον Ναυτικό Όμιλο Κόπραινας «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ».
Εισηγητής: κα Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την δημιουργία εισόδου-εξόδου της επιχείρησης «Νέο Βιομηχανικό κτίριο συσκευασίας ακτινιδίων και εσπεριδοειδών και ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης».
Εισηγητής:Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 3ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση «ΣΩΚΗΠΙΑ» Κομποτίου στην Τοπική Κοινότητα Κομποτίου.
Εισηγητής:κ. Μπουραντάς Ευάγγελος

Θέμα 4ο: Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στη θέση «Κορακοφωλιά» Πέτα της Τοπικής Κοινότητας Πέτα.
Εισηγητής: κ.Γεωργή Καλλιόπη

Θέμα 5ο: Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 24,00 μ2 από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης με σκοπό την τοποθέτηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου του δικτύου αποχέτευσης
Εισηγητής:κα Σφαλτού ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα 6ο: Έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος 2021 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. ( Σχετ.171/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 7ο: «Νομιμοποίηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τους λογαριασμούς των έργων(ΠΔΕ- Νέο ΕΣΠΑ), της Ταμειακής Διαχείρισης και της Ειδικής διαδικτυακής Εφαρμογής».
Εισηγητής: κ.Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 8ο: «Νομιμοποίηση του Δήμου Νικολάου Σκουφά για στις λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, και τη χρήση του WEB BANKING».
Εισηγητής: κ. Αναγνωστάκης Χρήστος

Θέμα 9ο: Έκθεση εσόδων-εξόδων β΄τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 10ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά».
Εισηγητής: κ.Μπαλατσούκα Κων/νια