Εργα ΕΣΠΑ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

Βιολογικός και Αποχέτευση ΔΕ Αράχθου

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Έργα Συλλογής Μεταφοράς και Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά»

Σύντομο Ιστορικό έως 31-12-2010:

Βρισκόταν σε εξέλιξη, σε αρχικό στάδιο, η μελέτη του έργου που αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς, Νεοχωρίου, Αγ. Παρασκευής,  Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς με κοινή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων σε περιοχή του Νεοχωρίου.

Την επίβλεψη της μελέτης έχει η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Βιολογικός και Αποχέτευση ΔΕ Κομποτίου και ΔΕ Πέτα

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου»

Σύντομο Ιστορικό έως 31-12-2010:

Υπήρχαν σε εξέλιξη, σε στάδιο ολοκλήρωσης, δύο διακριτές μελέτες μία για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων και μία για τους οικισμούς Πέτα και Αγίου Δημητρίου. Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων – που χωροθετήθηκε στην Περιοχή «Σκάλα» Κομποτίου-  προβλεπόταν να είναι κοινή και για τα δύο δίκτυα αποχέτευσης, κατόπιν σχετικής προκαταρκτικής περιβαλλοντικής γνωμοδότησης της Δ/νσης ΠΕΧΩ Ηπείρου καθώς και σχετικών Αποφάσεων που έλαβαν τα Δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα...