Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων κ' Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

αφού έλαβε υπόψη,

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87, τεύχος Α’/7-6-2010),

• Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40, Α’), περί τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντιμισθία,

• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους,

• Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,

• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 1910/ 31.08.2011, τεύχος Β’).

 • Την αριθ. πρωτ. 2498/03-04-2019 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου των Τοπικών Κοινοτήτων Κομμένου, Λουτροτόπου και Συκεών του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Πανακούλια Στυλιανού του Σπυρίδωνα.
 • Την αριθ. πρωτ. 2497/03-04-2019 αίτηση παραίτησης του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, Δήμου Δημητρίου του Κωνσταντίνου. 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Αποδέχεται την από 03-04-2019 παραίτηση του κ. Πανακούλια Στυλιανού του Σπυρίδωνα από το αξίωμα του Αντιδημάρχου των Τοπικών Κοινοτήτων Κομμένου, Λουτροτόπου και Συκεών του Δήμου Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και τον ορίζει ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού.

• Υπεύθυνος μηχανολογικού εξοπλισμού.

• Υπεύθυνος Αποθηκών & Διαχείρισης Υλικού.

• Την ευθύνη του Τμήματος Κίνησης και Επισκευής οχημάτων.

• Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και κτηνοτροφίας.

• Την υποστήριξη του έργου των Τοπικών Συμβουλίων.

• Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητάς του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

• Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Τ.Κ. Κομμένου , Τ.Κ. Λουτροτόπου και ΤΚ Συκεών )

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών

Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την

επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

ζ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

η) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

θ)Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Κομμένου.

ι) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Κομμένου.

2. Αποδέχεται την από 03-04-2019 παραίτηση του κ. Δήμου Δημητρίου του Κωνσταντίνου από το αξίωμα του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, για τα θέματα της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής και τον καθιστά υπεύθυνο :

• Πολιτικής Προστασίας.

• Του Πολιτικού Σχεδιασμού - Πολιτικής προστασίας και του

 Σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ".

• Του σχεδιασμού Αντιπυρικής & Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ντοκομέ Δημήτριο του Ευριπίδη μέχρι και το τέλος της δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού.
 • Υπεύθυνος μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Υπεύθυνος Αποθηκών & Διαχείρισης Υλικού.
 • Την ευθύνη του Τμήματος Κίνησης και Επισκευής οχημάτων.
 • Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και κτηνοτροφίας.
 • Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας.
 • Την ευθύνη του Πολιτικού Σχεδιασμού - Πολιτικής προστασίας και του Σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ".
 • Την ευθύνη του σχεδιασμού Αντιπυρικής & Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
 • Την υποστήριξη του έργου των Τοπικών Συμβουλίων.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητας του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής).

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους της Τοπικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

ζ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

η) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012), ο Αντιδήμαρχος κ. Ντοκομές Δημήτριος του Ευριπίδη θα είναι έμμισθος και θα λαμβάνει την προβλεπόμενη αντιμισθία.

Ε. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η προγενέστερη αριθ. πρωτ. 12992/29-12-2017 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων κ’ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του(άρθρο 59).

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                          Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

                               Γιαννούλης Ευστάθιος

Πρόσφατα Άρθρα