Υδρευση ΔΕ Πέτα

Ενέργειες Ωρίμανσης του Έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πέτα»

Τι υπήρχε έτοιμο έως 31-12-2010:

Οριστική μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αρ.πρ. 67067/8739/4-10-2010 Απόφαση της Δ/νσας Υπηρεσίας (πρώην ΤΥΔΚ Νομού Άρτας) και παραλήφθηκε με την 104/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Πέτα.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου που εκδόθηκε με την αρ.πρ. 63843/4386/1-10-2010 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΧΩ Ηπείρου

Ενέργειες έγιναν για την ωρίμανση του έργου και την ένταξή του:

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ζηρού, στις 18-4-2011, για την από κοινού υποβολή της πρότασης καθώς ο Δήμος μας δεν διέθετε Διαχειριστική Επάρκεια. Είχαν προηγηθεί οι σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων

Συμπλήρωση Φακέλου του Έργου (σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου και όλων των συνοδευτικών δικαιολογητικών) και υποβολή του προς Χρηματοδότηση, στις 19-4-2011, στο Ε.Π. «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος»

Έγκριση εκτέλεσης του έργου από την ΛΓ΄Εφορεία Κλασικών & Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας-Άρτας με την αρ.πρ. 1241/20-4-2011 αδειοδότητση

Έγκριση εκτέλεσης του έργου από την 18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Άρτας- Πρέβεζας με την αρ.πρ. 671/3-5-2011 αδειοδότητση

Έγκριση εκτέλεσης του έργου από την Δ/νση Δασών Άρτας με την αρ.πρ. 816/4-5-2011 αδειοδότηση

Έγκριση εκτέλεσης του έργου από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου με την αρ.πρ. 24134/171/24-6-2011

Αποστολή των συμπληρωματικών στοιχείων, με την αρ.πρ. 11925/24-6-2011 επιστολή,  τα οποία ζητήθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή (με το αρ.πρ. 1600/17-6-2011 έγγραφο) προκειμένου να ενταχθεί το έργο

Ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος» με την αρ.πρ. 2857/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστική Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου

Ενέργειες που έγιναν μετά την ένταξη:

Προσαρμογή των τευχών δημοπράτησης του έργου και αποστολή τους στην Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση

Προέγκριση Δημοπράτησης του έργου με την αρ.πρ. 3467/27-9-2011 απόφαση της  Διαχειριστικής Αρχής

Δημοπράτηση του έργου στις 22-11-2011 από το Δήμο Ζηρού

Υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο και έναρξη υλοποίηση του έργου στις 18-1-2012

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου:

Το οικόπεδο που προβλεπόταν από τη αρχική μελέτη, για την κατασκευή της νέας δεξαμενής παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα που καθιστούσαν την κατασκευή της δεξαμενής αδύνατη στο εν λόγω σημείο, με αποτέλεσμα να απαιτείται τροποποίηση της αρχικής μελέτης αφού φυσικά εντοπιστεί κατάλληλη νέα θέση. Ο Δήμος, με συντονισμένες ενέργειες, κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα:

Να εντοπιστεί και να εξασφαλιστεί κατάλληλο οικόπεδο - σε γειτονική θέση - για την δημιουργία της δεξαμενής

Να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την τροποποίηση μελέτης και την έγκρισή της από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση του έργου

Επίσης, υλοποιήθηκε συμπληρωματική μελέτη –και εγκρίθηκε η κατασκευή της από πόρους του έργου- για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού προς τους οικισμούς «Κλειστό» και «Καραμούτσι», με άλλον μεγαλύτερης διατομής, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζετε στους οικισμούς αυτούς, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Συμπέρασμα:

Γίνεται αντιληπτό ότι η Νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά, από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων της, παράλληλα με την τεράστια διαχειριστική προσπάθεια  που κατέβαλε για την επιτυχή εφαρμογή του «Καλλικράτη» στους πρώτους μήνες της θητείας της, προέβει ταχύτατα στις απαραίτητες συνεργασίες και στις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου η μελέτη του έργου να αποκτήσει απόλυτη ωριμότητα και να καταστεί δυνατή η υποβολή της στην σχετική Πρόσκληση, η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία 30-4-2011. Αλλά και μετά την ένταξη του έργου, οι ενέργειες των Υπηρεσιών ήταν άμεσες με αποτέλεσμα η υλοποίησή του να ξεκινήσει και να προχωρά χωρίς καθυστερήσεις- παρά το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε με την χωροθέτηση της δεξαμενής- γεγονός που φανερώνει ότι το έργο ήταν από την πρώτη στιγμή, ύψιστης προτεραιότητας για την Δημοτική Αρχή.