Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου ως μέλος στην επιτροπή ποιότητας ζωής

αποφαση δημαρχου

H Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αΑφού έλαβε υπόψη,
Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/10.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση
ΥΠ.ΕΣ." Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει."

Την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'
87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4623/2019.
Την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4555/2018 και την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και ένας άμισθος, συνολικά πέντε σύμφωνα με τον Ν. 4674/2020 (Α΄ 53).
Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, εγκ.90/59849/21-08-2019, περί ορισμού μελών
οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί
να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και ένας άμισθος, συνολικά πέντε
σύμφωνα με τον Ν. 4674/2020 (Α΄ 53).
 Την υπ΄αριθμ. 6962/07-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΧΡΩΚ5-90Υ) απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού αντιδημάρχων.
 Την υπ΄αριθμ. 7385/18-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΞΙ6ΩΚ5-4ΔΚ) απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού μελών στην επιτροπή ποιότητας ζωής.
 Την υπ΄αριθμ. 6297/04-09-2020 (ΑΔΑ: 93ΗΜΩΚ5-ΝΜΒ) απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού αντιδημάρχων.
 Την υπ΄αριθμ. 1404/05-03-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΥΩΩΚ5-5ΤΡ) απόφαση Δημάρχου, περί αντικατάστασης αντιδημάρχου και ορισμού νέου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 7385/18-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΞΙ6ΩΚ5-4ΔΚ) απόφαση
Δημάρχου Δήμου Νικολάου Σκουφά περί ορισμού μελών στην επιτροπή ποιότητας
ζωής ως εξής : Αντικαθιστά τον κ. Κολιούλη Ηλία του Χρήστου ως μέλος της οικονομικής επιτροπής λόγω λήξης της θητείας του και ορίζει τον νέο αντιδήμαρχο κ. Μπουραντά Ευάγγελο του Ευθυμίου, ως μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής.
 Κατά τα λοιπά ισχύει απολύτως η υπ΄αριθμ. 7385/18-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΞΙ6ΩΚ5-
4ΔΚ) απόφαση Δημάρχου.
 Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»


Η Δήμαρχος
Δήμου Νικολάου Σκουφά
Βαβέτση Ροζίνα

Πρόσφατα Άρθρα