Αποφάσεις

Κλείσιμο σχολικών μονάδων του Δήμου λόγω χιονόπτωσης

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις κρατούσες έκτακτες συνθήκες λόγω χιονόπτωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ