Διακηρύξεις

Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου»

Ο προϋπολογισμός έργου είναι 670.000,00 €. Δεν προβλέπεται ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω δανείου και ιδίους πόρους.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Κομποτίου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ»

με προϋπολογισμό 119699,08 € (με ΦΠΑ).Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” σύμφωνα με την αριθμ. 75104/10-7-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΛΚΗ465ΧΙ8-ΤΣΓ) όπου και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στην ΣΑ ΕΠ518/6 ΤΡΟΠ.0 με ενάριθμο κωδικό 2018ΕΠ51860010 (GREAT SUN, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, GR-AL 2014-20) (85% από την Ε.Ε. και 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Εθνικού ΠΔΕ).

Κατασκευή σαρζανέτ επί της παραποτάμιας οδού σύνδεσης γηπέδου Αγίου Δημητρίου Πέτα με λαχαναγορά Άρτας

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή σαρζανέτ επί της παραποτάμιας οδού σύνδεσης γηπέδου Αγίου Δημητρίου Πέτα με λαχαναγορά Άρτας» με προϋπολογισμό 23.700,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (20.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Επικοινωνίας/Διάδοσης της Πράξης με Ακρωνύμιο “OLIVE_CULTURE”

ΑΠΟΦΑΣΗ (8664/2018)

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά στα πλαίσια εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Επικοινωνίας/Διάδοσης της Πράξης με Ακρωνύμιο “OLIVE_CULTURE”, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBCGreece-Albania 2014-2020”» προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της, σε συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα, με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 8581/2018 τεχνική περιγραφή η οποία επισυνάπτεται στη παρούσα.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μεγάρχης

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μεγάρχης» με προϋπολογισμό 20.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (20.000,00€).