Διακηρύξεις

Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση παγίων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων κατασκευή τοιχίων και αποκατάσταση παγίων εγκαταστάσεων πλατειών του Δήμου»

με προϋπολογισμό 160.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από (ΣΑΤΑ 18) με το ποσό των 94.148,68 € και ιδίους πόρους.

Αξιοποίηση της παραποτάμιας περιοχής του Αγίου Δημητρίου Πέτα

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ»

με προϋπολογισμό 280.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000002.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες»

με προϋπολογισμό 450.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από την Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055) με το ποσό των 250.000,00 € και ιδίους πόρους.

Αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων προβάτων φυλής Φριζάρτα και συντήρηση του κτιρίου του

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

O Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων προβάτων φυλής Φριζάρτα και συντήρηση του κτιρίου του» με προϋπολογισμό 10.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (10.000,00€).

Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σκουφά

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 70.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530)  με το ποσό (40.000,00€) και ιδίους πόρους.