Διακηρύξεις

Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης των Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και Πετρελαίου Θέρμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                                      Ημερ.: 02/06/2020
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                   

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσίας του έργου SMENSWICT

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέτα,         21- 5-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 3028                 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 
 

ΕΡΓΟ:    Υπηρεσίες διαχείρισης -παρακολούθησης και οργάνωσης συνάντησης εργασίας της πράξης SMENSWICT                                                                    

Προϋπολογισμός: 15.999,99

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑ

                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑ»

Ο προϋπολογισμός έργου είναι 276.768,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & πόρους Δήμου

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του έργου OLIVE CULTURE

Αριθμ. Πρωτ.:2750

Ημερομηνία:13-5-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Επιχειρηματική Δικτύωση, Τυποποίηση, Πιστοποίηση και Προώθηση Αγροδιατροφικών Προϊόντων της Πράξης OLIVE_CULTURE»

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
Η Δήμαρχος του δήμου Νικολάου Σκουφά:


Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του
Δήμου Νικολάου Σκουφά, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερόμενη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 145.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.