Διακηρύξεις

Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης “GREAT SUN” (2)

Πέτα, 7-11-2019

Αριθμ. Πρωτ.:8949

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορών, με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης “GREATSUN”» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBCGreeceAlbania 2014-2020”

Διαμόρφωση των υδατόπυργων του Δήμου Ν. Σκουφά

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση των υδατόπυργων του Δήμου Ν. Σκουφά» με προϋπολογισμό 60.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου (ΣΑΕΠ 530) με το ποσό (40.000,00€) και με ιδίους πόρους.

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά.»

με προϋπολογισμό 101.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από 101.000,00 (51161/03-07-2019 απόφαση Υπουργού ΥΠΕΣ), ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Κατασκευή γηπέδων 5Χ5

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5»

με προϋπολογισμό 426.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από 426.000,00 (51161/03-07-2019 απόφαση Υπουργού ΥΠΕΣ), ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού Άγιου Δημήτριου Πέτα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου  που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου

Το μίσθιο  :να βρίσκεται πλησίον της κεντρικής πλατείας Αγίου Δημητρίου Πέτα

  • να είναι εμβαδού 150-160  τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον, ισόγειο ή ισόγειο και Α’ όροφος και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικήςχαράς.
  • Η άδεια οικοδομής να έχει τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε παιδικόσταθμό.