Προσκλήσεις-Εκδηλώσεις

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Φεβρουαρίου (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

oikonomiki epitropi

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις 18-02-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΦΟ Άγιου Δημήτριου Πέτα.

dimoprasia

Επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ μας, το οποίο θα στεγάσει το ΚΕΦΟ Αγίου Δημητρίου Πέτα, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. τελευταία δημοσίευση 10/02/2021 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και 15/02/2021.

Το μίσθιο πρέπει : Να βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά και να είναι εμβαδού από 80 έως 100 τ.μ.
Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη 3/7/1/2021 (ΨΠΞ5ΟΛΛ2-8Α6).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Το σύνολο της διακήρυξης παρέχονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.nskoufas.gr), καθώς και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ έως 14:00 π.μ., από τα γραφεία του ΝΠΔΔ Κομπότι Άρτας.
Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαλατσούκα Κων/να , τηλέφωνο: 2681065200.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΦΟ Άγιου Δημήτριου Πέτα.

dimoprasia

Επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ μας, το οποίο θα στεγάσει το ΚΕΦΟ Αγίου Δημητρίου Πέτα, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. τελευταία δημοσίευση 10/02/2021 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και 15/02/2021.

Το μίσθιο πρέπει : Να βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά και να είναι εμβαδού από 80 έως 100 τ.μ.
Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη 3/7/1/2021 (ΨΠΞ5ΟΛΛ2-8Α6).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Το σύνολο της διακήρυξης παρέχονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.nskoufas.gr), καθώς και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ έως 14:00 π.μ., από τα γραφεία του ΝΠΔΔ Κομπότι Άρτας.
Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαλατσούκα Κων/να , τηλέφωνο: 2681065200.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ

Πρόσφατα Άρθρα