Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(18ου/2018)

        Παρακαλούμε όπως την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:30 π.μ., όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αποδοχής πίστωσης 25.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Κομποτίου». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

2ον Περί αποδοχής πίστωσης 15.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Νεοχωρίου ΔΕ Αράχθου». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

3ον Περί αποδοχής πίστωσης 20.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στις Συκιές Άρτας». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

4ον Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Συκιών Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου για την έγκριση σκοπιμότητας και των όρων της σύμβασης.

5ον Περί αποδοχής πίστωσης 200.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

6ον Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή συντήρηση αρδευτικών αυλάκων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

7ον Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε.Κομποτίου & Τ.Κ.Σελλάδων».

8ον Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη αδειοδότησης για την κατασκευή πράσινων σημείων-οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης,του Δήμου Ν.Σκουφά».

9ον Αίτημα Παράτασης της αριθμ.πρωτ.9103/06-12-2018 Σύμβασης με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης,Διαχείρισης,Παρακολούθη-ση και Επικοινωνίας/Διάδοσης της Πράξης με Ακρωνύμιο “OLIVE_ CULTURE”,του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBCGreece-AIbania 2014-2020”».

10ον Περί κατανομής ποσού 32.081,80 € στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

11ον Περί συμπλήρωσης της αριθμ.233/2018 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

12ον Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για το έτος 2019.

13ον Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για το έτος 2019.

14ον Ορισμός επιτροπής παραλλαβής μικρών έργων επισκευής και συντήρησης μέχρι του ποσού των 5.869,41 € άνευ ΦΠΑ ( άρθρο 15 του ΠΔ 171/87) έτους 2019.

15ον Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 για το έτος 2019.

16ον Ορισμός επιτροπής εκτίμησης αξίας για την αγορά- πώληση και ανταλλαγή ακινήτων του δήμου για το έτος 2019.

17ον Περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

18ον Περί έγκρισης του προϋ/σμού οικονομικού έτους 2019 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

19ον Περί έγκρισης προϋ/σμού οικονομικού έτους 2019 Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (Κ.Ε.Δ.ΝΙ.Σ.).

20ον Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης, για χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 2019 (παρ.14 αρθρ.10 Ν.4071/12).

21ον‘Εγκριση τροποποίησης Ο. Ε. Υ. του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας.(σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583 ΦΕΚ 212/18-12-2018 τ.Α)

22ον «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) σύμφωνα με το ν.4555/2018».

23ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

 

                                     ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ