Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

 ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων &         Μεταβίβαση    αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59).

  Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

αφού έλαβε υπόψη,

 • Τις διατάξεις του άρθρο 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87, τεύχος Α’/7-6-2010),
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40, Α’), περί τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντιμισθία,
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους,
 • Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της  Χώρας με το Ν. 3852/2010", όπως ισχύει,
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 1910/ 31.08.2011, τεύχος Β’),

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με θητεία δυόμιση ετών, από 09/3/2017 έως και 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βαβέτση Ροζίνα του Βασιλείου και της μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι
 • Την ευθύνη λειτουργίας του Χώρου Ταφής Απορριμμάτων.
 • Υπεύθυνη ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Υπεύθυνη για τα περίπτερα.
 • Υπεύθυνη περιβάλλοντος & πρασίνου.
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πέτα.
 • Την προώθηση και αξιοποίηση του Εθελοντισμού.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητάς της εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Πέτα.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πέτα (Δ.Κ. Πέτα, Τ.Κ. Μαρκινιάδας):

α) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

β) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών(Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Πέτα.

δ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

ε) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ράγγο Κωνσταντίνο του Αποστόλου και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την επιμέλεια – ευταξία – σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων.
 • Συγκοινωνία και κυκλοφοριακό.
 • Την ευθύνη διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου και στη Δημοτική Ενότητα Κομμένου.
 • Την υπαίθρια διαφήμιση.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητάς του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Δ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ. Λουτροτόπου, Τ.Κ. Παχυκάλαμου) και στη Δημοτική Ενότητα Κομμένου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι

εγκατεστημένες στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που

βρίσκεται στις παραπάνω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών(Κ.Ε.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Αράχθου και της Δημοτικής Ενότητας Κομμένου.

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ντοκομέ Δημήτριο του Ευριπίδη και του μεταβιβάζει

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 •  Υπεύθυνος ηλεκτροφωτισμού.
 • Υπεύθυνος μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Υπεύθυνος Αποθηκών & Διαχείρισης Υλικού.
 • Την ευθύνη του Τμήματος Κίνησης και Επισκευής οχημάτων.
 • Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και κτηνοτροφίας.
 • Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας.
 • Την ευθύνη του Πολιτικού Σχεδιασμού - Πολιτικής προστασίας και του

  Σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ".

 • Την ευθύνη του σχεδιασμού Αντιπυρικής & Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
 • Την υποστήριξη του έργου των Τοπικών Συμβουλίων.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα αρμοδιότητάς του εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την αναπλήρωσή του στην τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου (Τ.Κ.Αγίας Παρασκευής, Τ.Κ. Ακροποταμιάς)

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά

και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.

ζ) Την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Πλατειών και Πεζοδρόμων.

η) Την ευθύνη της λειτουργίας και της καθαριότητας των παιδικών χαρών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) της Αντιδημάρχου κ. Βαβέτση Ροζίνας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράγγος Κωνσταντίνος, β) του Αντιδημάρχου κ. Ράγγου Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ντοκομές Δημήτριος και γ) του Αντιδημάρχου κ. Ντοκομέ Δημητρίου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Βαβέτση Ροζίνα.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Βαβέτση Ροζίνα που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ράγγο Κωνσταντίνο.

Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3ε και 3στ, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012), οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Βαβέτση Ροζίνα και Ντοκομές Δημήτριος θα είναι έμμισθοι και θα λαμβάνουν την προβλεπόμενη αντιμισθία.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράγγος Κωνσταντίνος θα είναι άμισθος και δε θα λαμβάνει την προβλεπόμενη αντιμισθία, αλλά τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής του θέσης.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                    Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

                                          Γιαννούλης Ευστάθιος

 

 

 

 

Πρόσφατα Άρθρα