ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/ LEADER
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΕΤΑΝΑΜ), ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης/ ενημέρωσης, με στόχο την προετοιμασία υποβολής του νέου τοπικού προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» CLLD/ LEADER, στην Ύπαιθρο Νομών Πρέβεζας και Άρτας,

στο Πλαίσιο:

• Του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και

• της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

 Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες διαβούλευσης/ ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της περιοχής, αλλά  και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής, όσο και μία καταρχήν εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντός τους.

Η ΕΤΑΝΑΜ, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του εγκεκριμένου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, έχει ήδη προσδιορίσει,μία κατ΄ αρχήν προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής για το νέο πρόγραμμα. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει όλους τους Δήμους στην περιοχή των Νομών, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Άρτας και Πρέβεζας.

Παράλληλα στην Π.Ε. Άρτας θα πραγματοποιηθούν τέσσερις ενημερώσεις ως εξής:

Δήμος

Ημερομηνία

Ημέρα και ώρα

Τόπος διεξαγωγής

Δήμος Nικ. Σκουφά

5-7-2016

Τρίτη / 12:00

Αίθουσα συνεδριάσεων Δημαρχείου Κομποτίου

Δήμος Αρταίων

8-7-2016

Παρασκευή /11:00

Αίθουσα Επιμελητηρίου Άρτας

Δήμος                           Γ. Καραϊσκάκη

8-7-2016

Παρασκευή /19:00

Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου Άνω Καλεντίνης

Δήμος                           Κ. Τζουμέρκων.

6-7-2016

Τετάρτη   /11:00

Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου Βουργαρελίου

 

Στις ενημερώσεις αυτές, στελέχη της ΕΤΑΝΑΜ θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του νέου προγράμματος CLLD (κατηγορίες έργων, δικαιούχους, ποσοστά ενίσχυσης, επιλέξιμες, μη-επιλέξιμες δαπάνες, κλπ), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και την τεκμηρίωση για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής στην Ύπαιθρο των Νομών Άρτας και Πρέβεζας.

Επίσης στις εκδηλώσεις αυτές θα δίνεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή, όπου σχεδιάζεται η εφαρμογή του νέου προγράμματοςCLLD/ LEADER, στην Ύπαιθρο των Νομών Άρτας και Πρέβεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ, στη Δ/νση Λ. Ιωαννίνων 210 στην Πρέβεζα τηλ. Επικοινωνίας 26820 89150-1 και στην Άρτα, Δ/νση Αμβρακίας & Μοστραίων 2α, τηλ. 2681077115, email:etanam@etanam.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.etanam.gr