ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΜΕΝΟΥ

Ο Δήµος Νικολάου Σκουφά διακηρύττει ότι την 30 /06 / 2015 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.µ, (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δηµαρχείου Ν. Σκουφά  θα διεξαχθεί ανοιχτή Δηµοπρασία µε το σύστηµα:  Προσφορά µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΜΕΝΟΥ »

            Ο κωδικός πράξης  του έργου είναι: 949804 και πρόκειται για έργο µε τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΜΕΝΟΥ »

          

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ µε προϋπολογισµό 292.682,93€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

            Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 360.000,00€ (µε αναθεώρηση και Φ,Π,Α,).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (οικονομική προσφορά, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου στο Πέτα µέχρι τις 25 / 6 /2015 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26810-83214 αρµόδιος υπάλληλος κ. Δημήτριος Σιαπλαουρας. Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγµα τύπου  Β.

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  ανεξάρτητα από την έδρα τους.

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

                  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ περ. ββ του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

                  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

                  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη …του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ……………… με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισµού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 5.854,00 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήµο. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270  ηµέρες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

            Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

           

                                                   ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ