Λειτουργία σχολικών μονάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Από την Τετάρτη 4-2-2015 θα επαναλειτουργήσουν κανονικά όλες οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ