ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου (Δικηγόρου παρ΄εφέταις) στο Δήμο Ν. Σκουφά με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

προσληψη

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007«Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων», περί ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012, σχετικά με τον επανακαθορισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, και το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018,


2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007«Κύρωση του κώ-δικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
4. To άρθρο 163 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 σύμφωνα με το οποίο σε κάθε δήμο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου.
5. Το άρθρο 21 «Ειδικές Θέσεις» του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά, όπως ισχύει, όπου προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όσες και ο αριθμός των Αντιδημάρχων (ΦΕΚ. 2352 τ.Β'/16-6-2020)
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Νικολάου Σκουφά δεν είναι καλυμμένη μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ.
7. Το άρθρο ένατο του Ν. 4057 /2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./898/8687/14-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Διεύθυνση Κατάστασης προσωπικού/Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2206.
8. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συμβούλου Δημάρχου για την επικουρία της σε θέματα νομικής φύσεως για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε νομικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από τη Δήμαρχο.
Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί
Την πλήρωση μιας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών - Δικηγόρων, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που θα απασχολείται ως σύμβουλος της Δημάρχου σε Νομικής φύσεως θέματα. Η εργασιακή του σχέση θα διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
Θα συνεπικουρεί το έργο της Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές νομικές υπηρε-σίες και γνώσεις σε εξειδικευμένα επιστημονική ζητήματα νομικής φύσεως που θα διατυπώνει (γραπτά ή προφορικά ), που αφορούν ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτο-διοίκησης και Διοικητικού Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λει-τουργίες του Δήμου καθώς και την εν γένει παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ). Για τα γενικά προσό-ντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου με άδεια ασκήσεως επαγ-γέλματος.
Δ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π ) ή αξιόλογη επαγγελμα-τική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικεί-μενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Ε) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρε-ώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές.
Η Εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
1) Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψη-φίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλω-σης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
2) Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλω-ση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση Συμμετοχής ( δίδεται από την υπηρεσία)
• Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής, (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού).
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου.
• Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η, ο, η δικηγόρος ότι έχουν ασκήσει δικηγορία στο Εφετείο.
• Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομί-σουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού ( δίδεται από την υπηρεσία):
- Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 ν. 3584/2007)
–Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος)
(άρθρο 13 Ν.3584/2007)
–Να είναι υγιείς (άρθρο 14 ν. 3584/2007)
–Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα(άρθρο 15 ν. 3584/2007)
– Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17
ν.3584/2007)
– Να μην εργάζονται ως έμμισθοι δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε άλλο
φορέα του δημοσίου τομέα (άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 4270/2017)

• Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Προς τούτο καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο, δηλαδή από την Δευτέρα 22/03/2021 έως και την Δευτέρα 29/03/2021 ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία ή courier λόγω λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού - COVID 19 , στο Δήμο Νικολάου Σκουφά με (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Νικολάου Σκουφά, Δημοτικό κατάστημα Πέτα Άρτας Τ.Κ 47200 (υπόψη κας Πολύζου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.
Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου, θα ενεργηθεί με απόφαση της Δη- μάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία και θα προσλά-βει το πρόσωπο που κατά την κρίση της είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007). Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με τη διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Ειδικός Σύμβουλος, υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της οικείας Δημάρχου για την επικουρία της οποίας έχει προσληφθεί και δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τη Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές.
Το έργο του Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικη-γόρου αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, εξαίρεση από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για τη μισθοδοσία της εν λόγω θέσης του ειδικού Συμβούλου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικο-λάου Σκουφά, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό ανάρτησης και να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα του Νομού.


Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά
Βαβέτση Ροζίνα

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf1621 kB

Ο Δήμος Ν. Σκουφά

Το έργο Greta

greece italy 2007-2013 aftodioikisi transparent-logo-2 

Το έργο «GRETA», υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά.

 

recycle

Greta