ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3»
H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 εκτιμώμενης αξίας 120.967,74€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.


1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νικολάου Σκουφά, Οδός: Πέτα Άρτας Ταχ.Κωδ.: 47200, Τηλ..
26813-60400 ., E-mail: dimos @ nskoufas.gr, Ιστοσελίδα: www n skoufas.gr
2) Κωδικός CPV:
Α/Α Είδος CPV
1 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 34144512-0
3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www nskoufas.gr.

4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών
προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την
άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας,
και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως
εξής:
- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 01/10/2020 ημέρα Πέμπτη
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 5/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00Π.Μ
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/10/2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 17.00 Μ.Μ
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και
συγκεκριμένα την 21/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ.
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 99485
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού
8) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
9) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-7132.001 εξόδων συνολικού ποσού
150.000,00 ευρώ του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά για το έτος
2020.
10) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με
μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των οχημάτων στις εκατόν πενήντα (150)
ημέρες. ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας.
11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού
χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της
συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη - διάρκειας
τουλάχιστον δύο (2) ετών – καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού
εξοπλισμού, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α.
Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών
που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού
εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του
ν. 4412/2016.
12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

13) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που
προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος
αριθμός). Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα
όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου
Νικολάου Σκουφά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί
στον Προμηθευτή.
14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(www.promitheus.gov.gr), στις εφημερίδες και στο portal του Δήμου www n.skoufas.gr.
H Δήμαρχος του δήμου
Νικολάου Σκουφά.
Βαβέτση Ροζίνα