«Απαγόρευση της αλιείας σε όλα τα ποτάμια, τους παραπόταμους αυτών, και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου».

apagoreysi alieias1

Με απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, κι έχοντας υπόψη την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών, απαγορεύεται η αλιεία των ιχθύων (εκτός της πέστροφας). Το ίδιο ισχύει και για όλους τους υδρόβιους οργανισμούς, με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο, σε όλα τα ποτάμια, τους παραπόταμους και τις πηγές αυτών και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου από 1 Μαΐου 2020 έως 31 Μαΐου 2020.

 

Για τους παραβάτες της απόφασης αυτής, επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παράνομων αλιεμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση)
αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Η απόφαση πάρθηκε έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».

3. Την αρ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/Β΄/30-12-2016) Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ. Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας «Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Ηπείρου».

4. Τις Διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α΄/31-1-1970) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν.1740/87, ΦΕΚ 221Α και Ν.2040/92, ΦΕΚ 70Α).

5. Το άρθρο 2 (παρ. β2) του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49/Α΄/12-3-1971) «Περί αλιείας υδροβίων Ζώων Λιμνών και Ποταμών και προστασίας αυτών».

6. Το άρθρο 2 (παρ. 1) του Π.Δ. 235/1979 (ΦΕΚ 65/Α΄/4-1-1979) «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας».

7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

8. Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής της Ηπείρου.

No-fishing