Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων

Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νικολάου Σκουφά ενέκρινε τη σύνταξη του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.   Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, με την 6/2022 απόφαση, η σύνταξη της δράσης «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων», όπως προβλέπεται από το Ν. 4759/2020, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, Α.Π.2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών χώρων» αφορά και στις τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση των χαρακτηρισμένων από τα Σχέδια Πόλης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και κοινωφελών χώρων που προορίζονται για εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις και χρήσεις πρόνοιας. Οι θεσμοθετημένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν αποκτηθεί, κατηγοριοποιούνται  σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και ιεραρχούνται ανά δημοτική ενότητα με βάση την πολεοδομική αναγκαιότητά τους για τον...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός Διαγωνισμός:”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ”

Ανοιχτός Διαγωνισμός:”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ”

                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:   «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 300.500,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  193080.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την   17 / 11 /2022 ημέρα Πέμπτη   καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Νικολάου Σκουφά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Νικολάου Σκουφά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΔΒΜ Νικολάου Σκουφά, 28/9/2022 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Νικολάου Σκουφά.   Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νικολάου Σκουφά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 1 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25 x x 2 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 x x 3 Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία 25 x 4 Εικαστικό εργαστήρι 50 x Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.   Το...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός Διαγωνισμός:”Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων”

Ανοιχτός Διαγωνισμός:”Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων”

Η Δήµαρχος του δήμου Νικολάου Σκουφά προκηρύττει ανοικτό διεθνή δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 327.599,21 µε το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήµου Νικολάου Σκουφά, του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε ποσοστό έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή περισσότερους πίνακες, για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε πίνακα, για όσους από τους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης που τους ενδιαφέρουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πίνακα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πίνακα.   Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιµή σε ευρώ που θα προκύπτει µετά την...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός:«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2022»

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός:«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2022»

                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:   «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2022» με προϋπολογισμό 247000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται απο 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για  «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθου της χώρας» αρ. 623/5-1-2022 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κατά 150000,00€ και ιδιους πορους κατά 97000,00€.   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την   29 / 8 /2022 ημέρα Δευτέρα καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ, στην Ελληνική γλώσσα, σε...
Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Σύνδεση με το νέο Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ Μαρκινιάδας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Σύνδεση με το νέο Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ Μαρκινιάδας 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μαρκινιάδας (Μαρκινιάδα, Ζυγός, Μέγκλα & Μελάτες), να μεριμνήσουν για τη σύνδεσή τους με το νέο δίκτυο ύδρευσης το οποίο ολοκληρώθηκε και τίθεται σε λειτουργία. Η  διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας το παλαιό δίκτυο θα καταργηθεί.   ...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Franciszek Mierzewski 1786 – 1822)

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Franciszek Mierzewski 1786 – 1822)

Αφιέρωμα στον Πολωνό φιλέλληνα στρατιωτικό, Franciszek Mierzewski, που έδωσε κυριολεκτικά τη ζωή του για την απελευθέρωση της Ελλάδας από του οθωμανούς. Ο Mierzewski γεννήθηκε στη Βαρσοβία από αριστοκράτες γονείς, πολλά από τα μέλη της οποίας, διέπρεψαν σε στρατιωτικές ακαδημίες της εποχής.Μεγαλώνοντας κι ίδιος, ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Το 1807, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Πολωνίας από τους Ρώσους και στην εγκαθίδρυση του Δουκάτου της Βαρσοβίας από τους Γάλλους, εντάχθηκε ως αξιωματικός στο Γαλλικό Στρατό.Με τον βαθμό του ανθυπίλαρχου, και στη συνέχεια του υπίλαρχου διακρίθηκε σε διάφορες μάχες, και το 1812 μετατέθηκε στην Γαλλική Αυτοκρατορική Φρουρά σωματοφυλακής του Γάλλου στρατάρχη Louis – Nicholas DavoutΓια την ανδρεία του μάλιστα στη μάχη του Weissenfelds / Lützen, τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής.Μετά την συνθήκη του Fontainebleau το 1814, η οποία οδήγησε στην παραίτηση του Ναπολέοντος Α' από το Γαλλικό θρόνο, και στην εξορία του στην Έλβα της Ιταλίας, το 1ο Πολωνικό Σύνταγμα Ελαφρού Ιππικού της Γαλλικής Αυτοκρατορικής Φρουράς διαλύθηκε.Παρέμεινε ενεργή μόνο μία ίλη...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ – 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – (Οικογένεια Γεροστάθη)

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ – 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – (Οικογένεια Γεροστάθη)

Η οικογένεια Γεροστάθη από το Κομπότι έχει «ποτίσει» αυτό τον τόπο με ιστορία. Ιστορία γραμμένη με «χρυσά γράμματα».Η προσφορά της, ανεκτίμητη. Χάραξε την εθνική μας συνείδηση, και πολλά μέλη της αγωνιστήκαν με ζήλο και υπέρμετρο πάθος για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Με τα έργα της, τις ενέργειές της, και τον αγώνα της, αναθέρμανε την πίστη των Ελλήνων για ελευθερία την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, και φώτισε τις ηθικές αξίες σε καιρό πνευματικού σκοταδισμού. Ο Ευστάθιος Γεροστάθης ήταν ο πατριάρχης αυτής της αρχοντικής και πλούσιας οικογένειας.Μεγάλος πατριώτης, με ήθος και βαθιά χριστιανική πίστη, άφησε ανεξίτηλη τη «σφραγίδα» του στον τόπο.Με δικά του έξοδα, ανήγειρε στο Κομπότι τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου το 1741. Μια εκκλησία που στέκει μέχρι και σήμερα, στην κεντρική πλατεία του χωριού. ...
Διαβάστε περισσότερα
Rapid test στον Δήμο Νικολάου Σκουφά την Πέμπτη 03/06

Rapid test στον Δήμο Νικολάου Σκουφά την Πέμπτη 03/06

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά σας ενημερώνει πως Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) της Άρτας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την προσεχή εβδομάδα, θα βρίσκονται σε δύο σημεία του δήμου μας, για την πραγματοποίηση δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων (rapid test). Αναλυτικά οι πολίτες θα μπορούν να προσέρχονται στα παρακάτω σημεία: Την Πέμπτη 03 Ιουνίου, από τις 08:30 π.μ μέχρι και τις 11:00 π.μ, στο Κοινοτικό γραφείο της Αγίας Παρασκευής. Την ίδια ημέρα, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι και τη μία και μισή, στην πλατεία του Κομποτίου. Οι πολίτες που θα προσέλθουν για τα rapid test, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, και να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους. ...
Διαβάστε περισσότερα